DANSK [DINAMARQUÉS]

MANIFEST

Tradución: K. Skov

Introduktion

Det galiciske sprog er det galiciske folks mest værdifulde ikkematerielle arv. Det er det der identificerer os som det vi er, galicere, og som gør at vi kender vores plads i verden.

Baggrund

Som galicere er vi stolte af at have et tusindårigt sprog med en ærefuld fortid. Af politiske årsager førtes det ind i et mørke af påtvungen stilhed i begyndelsen af det 16. århundrede, hvorefter det fungerede som påskud og instrument for marginalisering og fysisk og mentalt undertrykkelse af mange generationer.
Takket være de lavere sociale lags uafbrudte anvendelse af sproget, og takket være, at intellektuelle fra starten af det 19. århundrede begyndte at arbejde for at genoprette det, blev det muligt at redde grundlaget for den galiciske kultur og identitet.
Disse personers indsats har ført til, at Galicien i dag har status af historisk nation og i udstrakt grad har politisk selvstyre. De forskellige selvstyrende regeringer har lagt grunden til en social genoprettelse af sproget, særligt indenfor undervisning, administration og de offentligt støttede kommunikationsmedier.

Præsentation

ProLingua er grundlagt af folk med forskellige ideologier og professioner. Organisationen har som eneste mål at fremme galicisk som førstesproget og det oprindelige sprog i Galicien (og i de tilgrænsende områder), samt at sproget opnår fuld officiel status og almindelig udbredelse især indenfor de felter hvor sproget er praktisk talt ikkeeksisterende; dette gælder handel, retsvæsenet og andre offentlig og private områder, især medierne.
Med dette som baggrund erklærer vi derfor hele indholdet af Lei de Normalización Lingüistica a 1983 såvel som Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega a 2004 som ProLinguas umistelige mål; begge love blev vedtaget enstemmigt af det galiciske parlament.
Som medborgere i en retsstat kræver vi, at de eksisterende love indenfor sprogområdet bliver efterlevet, ligelesom vi kræver, at der ikke tages lovgivningsmæssige skridt i retningen af en mindskelse af galicernes ret til at benytte og kende til galicisk, og til at betragte sproget som et tegn på den galiciske identitet.

Virkemåde

Det eneste krav til medlemmer af ProLingua er, at de er engagerede i at forsvare det galiciske sprog og i at fremme dets brug overalt i den offentlige og private sfære.
Eftersom galicisk er hele den galiciske befolknings fælles kulturarv, afstår vi fuldstændigt fra at koble det sammen med en enkelt befolkningsgruppe eller en fastlagt ideologi. Således er ProLingua en upartisk og rummelig platform.
At være medlem af ProLingua er et personligt anliggende. Eventuelle medlemskaber af andre grupperinger eller organisationer er uden betydning indenfor ProLingua.
ProLingua søger at fremme alle aktiviteter der bidrager til at opfylde dets erklærede mål, og vil aldrig deltage i andet end dette; det står derimod medlemmerne frit for som individer at deltage i andre organisationer.
ProLinguas logo må aldrig, uanset motivation eller anledning, benyttes sammen med andre logoer.
Alle medlemmer repræsenterer ProLingua som ligeberettigede, og der bør kun føres dialog med myndighederne hvis det er for at opnå organisationens erklærede mål.